Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит icon

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит

Реклама:Скачати 421.9 Kb.
НазваУрок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит
Сторінка1/3
Дата конвертації27.11.2012
Розмір421.9 Kb.
ТипУрок
джерело
  1   2   3

УРОК № 23

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ЗАПИТУ ДО РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ

Мета: сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит;

сформувати поняття:

 • запит;

 • вибірка;
  пояснити:

 • принципи створення запитів;

 • необхідність створювати запити;
  сформувати навички:

 • створювати запити різних типів;

 • аналізувати структуру запиту;

 • формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи за ПК.
Тип уроку: формування і первинне закріплення знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.

Базові поняття й терміни: запити, операнди й ідентифікатори, вибірка.

Програмне забезпечення: МS Access.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

1. Перевірка завдання, заданого за підручником

2. Фронтальне опитування за таблицею


Тип даних

Види даних

Максимальний розмір даних

Текстовий

Текст – набір символів

255 символів

МЕМО

Опис

До 8 кбайтів

Грошовий (Денежный)

Значення валют

8 байтів: до 15 символів у цілій частині і до 4 – у дробовій

Числовий

Числа, окрім грошових позначень

8 байтів

Дата/Час (Дата/Время)

Дата і час

8 байтів

Лічильник (Счетчик)

Автоматична вставка чисел арифметичної прогресії з кроком 1 при внесенні запису

4 байти

Логічний (Логический)

Одне з двох значень Так/Ні, або True/False, або Вкл/Викл

1 біт

Об’єкт OLE

Об’єкт, створений іншою програмою за протоколом OLE

До 1 Гбайта

Гіперпосилання (Гиперссылка)

Посилання на адресу

До 8 кбайтів^ III. Актуалізація опорних знань

►► Фронтальне опитування

 1. Для чого потрібні фільтри?

 2. Чи зберігаються автоматично в разі виходу з таблиці змінені за­писи?


^ IV. Мотивація навчальної діяльності

Обговорення повідомлення

За допомогою запитів можна проглядати, аналізувати і змінювати дані з кількох таблиць. їх також використовують як джерело даних для форм і звітів. Найчастіше використовують запит на вибірку. Підчас його виконан­ня дані, які задовольняють умовам відбору, вибирають з однієї або декількох таблиць чи інших запитів, виводять у певному порядку на екран монітора. Більш складними вважають запити на оновлення даних полів, створення нової таблиці, додавання записів, їх вилучення в таблицях. Останні запити призначено для внесення значних змін до відомостей баз даних.

Для створення запиту, що є основою форм або звіту, застосовують ^ Майстер форм або Майстер звітів. Вони служать насамперед для створення форм і звітів.

Щоб спростити створення запитів, слід користуватися Майстром запитів. Цей програмний засіб автоматично виконує основні дії залежно від відповідей користувача на певні запитання в діалогових вікнах.

Учитель. Запит у системі Access використовують для пошуку з однієї чи кількох таблиць та виведення на екран даних, які відпо­відають умові, визначеній користувачем.

^ V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

►► Шкільна лекція

Використовується презентація та демонстрація етапів за допомогою програми Access.

Запити — це умови, за допомогою яких можна скласти набір необхідних полів (у тому числі і з декількох таблиць) і задати такі значення полів, за якими вибираються записи для обробляння, тобто задати фільтр відбору інформації.

Через запит можна поновлювати дані в таблицях, доповнювати та вилучати записи. Запит будується на основі однієї або декількох таблиць бази даних. Крім того, можуть використовуватися збережені таблиці, одержані в результаті виконання інших запитів. За­пит можна будувати безпосередньо на іншому запиті, використавши його тимчасову таблицю з результатами.У МS Access є зручний для користувача графічний засіб форму­вання запиту за зразком, за допомогою якого легко можна побуду­вати складний запит. Під час конструювання запиту достатньо за допомогою миші, виділити і перемістити необхідні поля з таблиць, поданих у схемі даних запиту, у бланк запиту і ввести умови вибору записів.

Призначення запитів

Засобами запиту можна:

 • вибрати записи, що задовольняють умовам відбору;

 • включити в підсумкову таблицю запиту потрібні поля;

 • виконати обчислення для кожного з отриманих записів;

 • згрупувати записи з однаковими значеннями в одному або де­
  кількох полях і виконати для них групові функції;

 • поновити поля у вибраній підмножині записів;

 • створити нову таблицю бази даних, використовуючи дані з на­явних таблиць;

 • вилучити вибрану під множину записів із таблиці бази даних;

 • додати деяку підмножину записів до іншої таблиці.


Багатотабличний запит дозволяє сформувати нову таблицю, записи якої утворюються шляхом об'єднання взаємозалежних за­писів з різних таблиць бази даних і розміщення потрібних полів із цих таблиць.

Послідовне виконання ряду запитів дозволяє розв'язувати до­сить складні задачі, не застосовуючи програмування.

Робота з таблицею «Види запитів»

В Access може бути створено декілька видів запитів.


Тип запиту

Опис

Запити на вибірку

Дані, що задовольняють умови відбору, вибираються з однієї або декількох таблиць і виводяться в певному порядку

Запити з парамет­рами

Для створення запиту необхідно у вікні діалогу ввести певні відомості, наприклад, умови відбору записів або значення для вставлення в поле. Зручно використати як базове джерело даних для форм або звітів

Перехресні запити

Відображають результати статистичних обчислень, виконаних за даними з одного поля. Її результати групуються по двох наборах даних у форматі перехресної таблиці, утворюючи номери рядків і заголовки стовпців

Запити на зміну

Дозволяють в одній операції внести зміни у багато записів. Існує чотири типи записів на зміну: па створення таблиці, на видалення записів, на додавання і на оновлення записів

Запити SQL

Запитом SQL називають запит, що створюється за допомогою інструкції SQL (мови структурованих запитів). Прикладами запитів SQL є запит на об'єднання, запит до сервера, керівний запит тощо


Умови відбору записів

Умови відбору записів можна задавати для одного або декількох полів у відповідному рядку бланка запиту. Умовою відбору є вираз, що складається з операторів порівняння та операндів і ідентифі­каторів, які використовують для порівняння.Ідентифікатор є посиланням на значення поля, елемента керу­вання або властивості. Ідентифікаторами можуть бути імена полів, таблиць, запитів, форм, звітів тощо. Вони повинні розміщуватися в квадратних дужках. Якщо необхідно задати посилання на поле в конкретній таблиці (формі, звіті), то перед іменем поля також у квадратних дужках ставиться ім'я таблиці, відокремлене від іме­ні поля знаком оклику.

Для створення запиту існує спеціальна мова SQL, але більшість користувачів створюють запит на основі запиту за зразком - QВЕ (Query By Example). Основою створення нового запиту можуть бути таблиці та наявні запити. Коли викликають команду створення запиту, СУБД пропонує бланк, який необхідно за­повнити відповідно до поставлених запитань щодо роботи з записами БД. Дані бланку обробляють автоматично. Результатом є новий об'єкт БД — запит у вигляді таблиці з відібра­ними даними та результатом обробки цих да­них. Слід зауважити, що дані, отримані у запиті, не зберігаються, користувач не може їх змінити. Результати обчислень запиту оновлю­ються під час його виконання. Таким чином, запит відмежує поточні значення таблиць. Наприклад, створили запит, результатом якого була кількість відмінних оцінок у кожному класі . Якщо через деякий час таблиці поновили відомостями про нові одержані оцінки, тобто їхня кількість збільшилася, то під час звертання до створеного запиту в ньому виявлять нові дані про кількість відмінних оцінок (збільшені).

СУБД Access передбачає такі види запитів:

а) запит-вибір (або простий запит);

б) запит-дія;

в) параметричний запит;

г) перехресний запит.

Запит-вибір (або простий запит)

Запит-вибір - це таблиця, яка містить окремі дані з однієї чи кількох таблиць або вже наявних запитів, відібрані за заданими умовами для подальшої роботи з ними. Запит створюють за допомогою Мастера або самостійно в режимі конструктора. Як зав­жди, Мастер пропонує крок за кроком етапи створення запитів, що спрощує роботу.

Для прикладу розглянемо створення запиту по базі даних Ветлікарня з подачею списку тварин та їх хвороб. Для створення запиту виконуємо такі дії: відкриваємо базу даних Ветлікарня ,  вкл.ЗапросСоздать Простой запрос ОК, вказати необхідні поля відповідної таблиці  ДалееДалее Готово

Простий запит можна використовувати для обчислень. Для фіксації результатів обчислень використовують поле (обчислювальне CALCULATED), значення якого будуть аргументами для таких вбудованих функцій СУБД:

а) суми значень поля (функція Sum);

б) середнє значення (avq) ;

в) мінімальне або максимальне (Min , Мах) значення поля;

г) кількість значень поля (Count)

Обчислювальні поля ­- це тимчасові поля, які будуються в динамічному наборі записів під час виконання запиту. До них заносять результати обчислень над даними з полів таблиці.

У режимі Мастера необхідно виділити поле, зі значеннями якого здійснюють обчислення, та вказати, що запит буде «підсумковим».

У режимі конструктора запитів (виконання групових обчислень) для обчис­лень на панелі інструментів активізують кноп­ку «Групові дії», або користаються цією самою командою із меню Вид, тобто дії з групою зна­чень. У бланку запиту одразу з'явиться рядок Груповая операция. У відповідному полі цьо­го рядка вибирають необхідну операцію.

Створимо для бази даних Книжковий магазин запит Час на вибір: показує книги, продані між 03.10.05 та 05.10.05 . Використовувати поля : Назва, Автор, Ціна, Дата продажу. Для цього після відкриття цієї бази даних (демонстрація з коментарем) виконуємо дії: вкл.ЗапросСоздатьКонструкторОКАсортиментДобавитьПродаж Добавить Закрыть Назва Автор  Ціна  Дата Продажу, ввести до поля Условие отбора : Between #03.01.05# And #05.01.05#  кн.   ДА , ввести ім’я ЧасОК

Як запит на вибірку можна зберегти розширений фільтр.

Перетворимо розширений фільтр, який показує записи таблиці Продаж для 03.01.05, в запит Фільтр1 . Для цього виконаємо такі дії: вкл. Таблицы Продаж, виділити 03.01.05, Фильтр по выделенному  Записи ФильтрРасширенный фильтр (Сохранить как запрос), ввести ім’я Фільтр1, ОКУдалить фильтрНЕТ, переглянути запит Фільтр1

Запити з параметрами дають можливість ко­ристувачу отримати відповідь на будь-яке по­ставлене запитання. Щоб вивести на екран відомості про учнів, прізвища яких починаються на певну літеру, можна скористатися фільтром. А можна створити за­пит, у роботі якого кожного разу вводитимемо літеру та отримуватимемо відповідь. Для цього під час створення запиту у відповідному полі в рядку умов бланка запиту необхідно прописати умову. Але літеру писати не потрібно, а замість неї в квадратних дужках пишуть підказку. [Введи першу літеру прізвища]. Загальний виг­ляд рядка умов буде таким: Like [Введи першу літеру прізвища] & «*» (* вволиться як заміна решти літер прізвища).

Як працюють такі запити? Після запуску за­питу на екрані з'являється діалогове вікно, в якому є запитання, введене користувачем у квадратні дужки, та поле для значення-відповіді. Коли відповідь ввели, на екрані з'яв­ляється таблиця запиту, як і в попередніх запитах.

Алгоритм створення запиту з параметрами.

1. Відкрити вікно створення простого запиту.

 1. У вікно запиту перемістити необхідні об'єкти.

 2. У бланк запиту зі списку полів помістити необхідні поля.

 3. У рядок умов відповідного поля ввести умову так, як зазначено вище.

 4. Зберегти запит.

Запит-дія (запит на зміну) використовується для створення таблиці або роботи з записами таблиці: вилучення запитів, оновлення їх або додавання нових. Зміни відбуваються одразу в кількох записах. Є такі типи запитів на зміну: запити на вилучення, поновлення та додавання записів.

Запит на оновлення записів змінює записи, які запит обирає за умовами користувача. Після виконання команди Запрос – Обновление у бланку запиту з'являється рядок Обновление, у який уводять нові значення полів. Після запуску запиту (кнопка Запуск) відкривається вікно діалогу з фіксацією кількості змінених записів для підтвердження змін.

Запит на вилучення записів дає змогу ви­лучити з таблиці записи, які задовільняють уведеній умові (записи вилучаються повністю, а не їх окремі поля). Записи, вилучені за допомогою запиту, неможливо поновити. Щоб уникнути помилки, запит слід викона­ти, перевіряти його зміст, а тоді вже можна активізувати команду запуску запиту в дію. Також перед створенням запиту на вилучен­ня бажано створити резервну копію своїх да­них, це дасть можливість скористатися ними після помилкового видалення записів.

Прослідкуємо виконання цих запитів на таких прикладах:

А) Створити запит на відновлення Сплачено: рахує суму сплати, враховуючи кількість та ціну. Результати рахування занести до поля Сплачено таблиці Продаж

 вкл.^ ЗапросСоздать Конструктор ОКАсортиментДобавитьПродажДобавитьЗакрытьЗапросОбновление  Кількість  Ціна,  Сплачено, ввести до поля Обновление : [Асортимент]![Ціна] *[Продаж]! [Кількість]  кн. ДА   ДА , ввести ім’я СплаченоОК переглянути таблицю Продаж

Б) Створити запит на додавання Пільги, який дозволяє формувати записи для книжок вартістю менше ніж 30 грн в окремій таблиці Пільги.

Послідовність дій подано в таблиці.Операції

Дії користувача

1

Створити таблицю Пільги

вкл. ТаблицыАсортимент (Копировать)  (Вставить) Только структура, ввести ПільгиОК

2

Створити запит на додавання Пільги1

вкл.ЗапросСоздатьКонструктор АсортиментДобавитьЗакрыть всі поля, ввести до поля Ціна Условие отбора : <30 Запрос Добавление, вибрати табл. Пільги ОК кн. (Выполнить)ДА  ДА , ввести ім’я Пільги1ОК

В) Створити запит на видалення Пільги2, який дозволяє видалити записи про книжки вартістю менше ніж 25 грн із таблиці Пільги

Необхідно виконати таку послідовність дій: вкл.^ ЗапросСоздать Конструктор ОК ПільгиДобавитьЗакрыть Ціна , ввести до поля Ціна Условие отбора : <25 Запрос  Удаление кн. (Выполнить)ДА  ДА , ввести ім’я Пільги2ОК

Слід пам'ятати, що Запит — це тимчасова таблиця. Це означає, що дані в них не зберігаються постійно, а тільки тимчасово викликаються з таблиці, за заданим шаблоном, у момент активізації запиту. Таким чином, у базі даних постійно зберігається тільки шаблон виклику даних (тимчасові таблиці видаляються після закриття запиту), а сама інформація не дублюється.


^ VI. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

►► Практичне завдання
Операції

Дії користувача

1

Відкрити базу даних ^ Книжковий магазин і ознайомитись з її структурою (таблиці, зв’язки)
2

Створити простий запит Клієнти, в якому вказуються прізвища клієнтів та їх адреси

 вкл.^ ЗапросСоздать Простой запрос ОК, вказати необхідні поля відповідної таблиці  ДалееДалее Готово

3

Створити запит Час на вибір: показує книги, продані між 03.10.05 та 05.10.05 . Використовувати поля : Назва, Автор, Ціна, Дата продажу

вкл.ЗапросСоздатьКонструкторОКАсортиментДобавитьПродаж Добавить Закрыть Назва Автор  Ціна  Дата Продажу, ввести до поля Условие отбора : Between #03.01.05# And #05.01.05#  кн.   ДА , ввести ім’я ЧасОК

4

Створити запит на вибір Податок: показує ціну, враховуючи податок на 28%. Використовувати поля : Назва, Автор, Ціна

 вкл.^ ЗапросСоздатьКонструктор ОКАсортиментДобавитьЗакрыть  Назва СортировкаПо возростанию Автор,  Ціна, ввести до вільного стовпчика: ціна з податком: [ціна]+[ціна]* 0,28 кн.  ^ ДА , ввести ім’я ПодатокОК

5

Створити запит на відновлення Сплачено: рахує суму сплати, враховуючи кількість та ціну. Результати рахування занести до поля Сплачено таблиці Продаж

 вкл.^ ЗапросСоздать Конструктор ОКАсортиментДобавитьПродажДобавитьЗакрытьЗапросОбновление  Кількість  Ціна,  Сплачено, ввести до поля Обновление : [Асортимент]![Ціна] *[Продаж]! [Кількість]  кн. ДА   ДА , ввести ім’я СплаченоОК переглянути таблицю Продаж

6

Створити запит на додавання ^ Пільги, який дозволяє формувати записи для книжок вартістю менше ніж 30 грн в окремій таблиці Пільги


Створити таблицю Пільги

вкл. ТаблицыАсортимент (Копировать)  (Вставить) Только структура, ввести ПільгиОКСтворити запит на додавання Пільги1

вкл.ЗапросСоздатьКонструктор АсортиментДобавитьЗакрыть всі поля, ввести до поля Ціна Условие отбора : <30 Запрос Добавление, вибрати табл. Пільги ОК кн. (Выполнить)ДА  ДА , ввести ім’я Пільги1ОКПереглянути таблицю Пільги
7

Створити запит на видалення ^ Пільги2, який дозволяє видалити записи про книжки вартістю менше ніж 25 грн із таблиці Пільги

вкл.ЗапросСоздатьКонструкторОК ПільгиДобавитьЗакрыть Ціна , ввести до поля Ціна Условие отбора : <25 Запрос  Удаление кн. (Выполнить)ДА  ДА , ввести ім’я Пільги2ОК

8

Переглянути таблицю Пільги
9

Створити запит ^ Пошук Повторення на пошук записів, які повторюються Запит повинен формувати список клієнтів, які купили однакові книжки

вкл.ЗапросСоздатьПовторяющиеся записиОК ПродажДалее Код книги Далее Номер КлієнтаДалее Готово

10

Завершити роботу з базою

^ VIІ. Підбиття підсумків уроку

Учні звітують про результати виконання практичного завдан­ня, колективно обговорюють помилки, яких припустилися під час роботи.


^ VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати конспект уроку та відповідний параграф підручни­ка

2. Складіть п'ять запитань за темою уроку

УРОК № 24

  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconУрок №18 тема. Поняття моделі даних, бази даних мета : сформувати навички форматувати дані, комірки, діапазони комірок в електронній таблиці
Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, презентація «Бази даних. Субд», інструкції з тб в ком­п'ютерному кабінеті

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconЛабораторна робота Тема: Створення структури та ввід інформації в базу даних на Access. Мета
Мета: Навчитися створювати структуру таблиць бази даних на Access, користуватися майстрами, заповнювати базу даних в режимі таблиці...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconТема. Перетворення тригонометричних виразів. Мета
Мета: узагальнити, систематизувати та поглибити знання, вміння перетворювати тригонометричні ви­рази. Формувати навички творчого...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconУрок №8 Інформатика (оап) 10-в клас Дата 30. 01. 2013 Тема Рекурентні послідовності
Мета уроку. Сформувати у учнів розуміння поняття «рекурентності», вміння використовувати рекурентні співвідношення для програмування...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconХоч би як добре працювала машина, вона зможе розв'язувати всі задачі, що ставляться перед нею
...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconУрок №2 тема. Означення арифметичної І геометричної прогресії
Мета: сформувати поняття арифметичної та геометричної прогресії, вміння застосовувати поняття та властивості арифметичної і геометричної...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconУрок за розділом «Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії» Мета
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів із вивчених тем даного розділу; закріпити вміння і навички учнів із розв'язування...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconТема. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод до­слідження об'єктів
Мета: сформувати уявлення про програму як автоматизовану інформаційну систему; розглянути складові програми; ввести поняття об'єкта,...

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconУрок №11 тема. Призначення І використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора
Статистичних і фінансових функцій; сформувати навички аналізувати да­ні за допомогою функцій табличного процесора

Урок №23 тема. Поняття запиту до реляційної бази даних мета : сформувати навички створювати запити на вибірку та перетворювати розширений фільтр на запит iconРішення від 12. 03. 2013 р. №413-19/2013 смт. Богородчани Про виконання рішень про депутатські запити
Богородчанська райдержадміністрація – двадцять два запити, фінансове управління райдержадміністрації – два запити, Філія пат «Прикарпаттяобленерго»...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи