Харківський національний медичний університет Факультет icon

Харківський національний медичний університет Факультет

Реклама:Скачати 101.54 Kb.
НазваХарківський національний медичний університет Факультет
Дата конвертації09.12.2012
Розмір101.54 Kb.
ТипДокументи
джерело

Харківський національний медичний університет

Факультет 


НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
_____________ № ______________
на __________ рік 


Індекс справи


Заголовок справи (тому, частини)

Кількість

справ

(томів,

частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) та номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

Поста­но­ви, розпорядження Кабінету Міністрів України

(копії)
До­ки не мине потреба
Накази, розпорядження Міністерства охорони здоров’я та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, надіслані до відома (копії)
Доки не мине потреба
Розпо­ря­джен­ня Харківської обласної державної адміністрації (копії)
До­ки не мине потреба
На­ка­зи ректора університету з основної діяльності (копії)
Доки не мине потреба
Накази ректора з особового складу студентів (копії)
Доки не мине потребаПо­ло­жен­ня про факультет і деканат (копії)
До заміни новимиПосадові інструкції працівників деканату

(копії)
До заміни новимиРічний пла­н ро­бо­ти факуль­те­ту
5 р.

Ст. 555 -аРічний зві­т фа­куль­тету про роботу
Постійно

Ст. 558 - а

Передача на зберігання до архіву
Ін­ди­ві­ду­аль­ні пла­ни роботи ви­кла­да­чів
3 р.

Ст.557Зві­ти про ро­бо­ту викладачів
5 р.

Ст. 560Списки тих, що за­хи­с­ти­ли ди­сер­та­ції й отри­ма­ли наукові сту­пе­ні й вчені зван­ня
75 р.

Ст. 525 - їПротоколи засідань Вченої ради факультету та документи до них
Постійно

Ст.14 - а

Передача на зберігання до архіву

для Медичного коледжу

Про­то­ко­ли за­сі­дань предме­т­них і ци­к­ло­вих комі­сій
5 р. ЕПК

Ст.561Навчаль­ні (типові та робочі) про­гра­ми з ди­с­ци­п­лін (копії)
До заміни новимиПро­то­ко­ли засідань стипендіальної комісії факультету, рішення про при­зна­чен­ня сти­пен­дій та до­ку­мен­ти до них (по­дан­ня, за­яви, до­від­ки)
5 р.

Ст.600

До­ку­мен­ти щодо імен­них сти­пен­дій, спи­с­ки стипен­ді­а­тів, які одержують імен­ні стипендії - постійно
Зві­ти про роботу державних ек­за­ме­на­цій­них ко­мі­сій (копії)
Постійно

Ст.572

Оригінали зберігаються в навчально-методичному відділі
Зве­де­ні ві­до­мо­с­ті успішнос­ті студентів
25 р.

Ст. 577 - а

Пі­с­ля за­кін­чен­ня навчання
Відомості (за­лі­ко­ві й ек­за­ме­на­цій­ні) з оцінювання модулів та дисциплін (форма ЕН-3)
5 р.

Ст. 576

Пі­с­ля за­кін­чен­ня навчання
Статистичні звіти факультетів на початок навчального року (форма 2-3 НК)
Постійно

Ст. 558-аРоз­кла­ди, пла­ни, гра­фі­ки про­ве­ден­ня за­нять, за­лі­ків, іс­пи­тів, кон­суль­та­цій
1 р.

Ст.586Пла­н пер­со­наль­но­го розподі­лу ви­пу­с­к­ни­ків (копії)
5 р.

Ст.601Списки студентів
10 р.

Ст.525 - єСписки персонального розподілу випускників (копії)
5 р.

Ст.525 - іВі­до­мо­с­ті про мі­с­ця при­зна­чен­ня на ро­бо­ту ви­пу­с­к­ни­ків (копії)
3 р.

Ст.603
^ Для навч.-наукового. інституту ПО

Посвідчення, повідомлення до них про прибуття на роботу молодих спеціалістів
3 р.

Ст.513Навчальні особові картки студентів
75 р.

Ст. 494 - аВідомості про рух контингенту студентів
10 р.

Ст. 598До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні й по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки, до­від­ки, листи) про ви­клю­чен­ня, по­но­в­лен­ня, пе­ре­ве­ден­ня студентів, надання академічних відпусток
10 р.

Ст.598До­ку­мен­ти (за­яв­ки, пла­ни, про­гра­ми, спи­с­ки, гра­фі­ки, листи) про про­ве­ден­ня виро­б­ни­чої пра­к­ти­ки
1 р.

Ст.594Ли­с­ту­ван­ня про роз­по­діл мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів
3 р.

Ст.628
для 5 та

6 ф-тів

листування щодо проставляння апостилю
3 р.

Ст.97Документи з організації та проведення виставок навчально-дослідних робіт, конкурсів, олімпіад
5 р.

Ст.588Документи (договори, уго-ди, плани, звіти, довідки) про співробітництво з міжнародними організаціями і спілками
Постійно

Ст. 906До­ку­мен­ти (ак­ти, до­по­ві­д­ні й по­яс­ню­валь­ні за­пи­с­ки, листи) про втра­ту по­свід­чень і пе­ре­пу­с­ток
1 р.

Ст. 1024Документи (протоколи, заяви, подання, доповідні та пояснювальні записки) зі студентського самоврядування
3 р.

Ст.604Жу­р­на­л ре­є­с­т­ра­ції при­хо­ду на ро­бо­ту і ви­хо­ду з ро­бо­ти працівників та мі­с­це­вих від­ря­джень
1 р.

Ст.1037Реєстраційний журнал вхідних та внутрішніх (заяв, пояснювальних записок тощо) документів
3 р.

Ст.122Журнал реєстрації інструктажів працівників з питань охорони праці
10 р.

Ст.482

Після закінчення журналу
Жу­р­на­ли від­ві­ду­ван­ня за­нять студентами
5 р.

Ст. 590Жу­р­на­ли об­лі­ку ви­да­чі сту­дент­сь­ких кви­т­ків, за­лі­ко­вих кни­жок, академічних довідок
5 р.

Ст. 530 - бЖурнал реєстрації до­зво­лів на відпрацювання пропущених занять, пе­ре­скла­дан­ня іс­пи­тів та заліків, тематичне перескладання (на платній та безоплатній основі)
5 р.

Ст.574Жу­р­на­л ре­є­с­т­ра­ції ви­да­чі ди­п­ло­мів
75 р.

Ст. 531 - а

Передача на зберігання до архіву
Журнал реєстрації направлень на ро­бо­ту та самостійного працевлаштування мо­ло­дих спе­ці­а­лі­с­тів

п
3 р.

Ст.534Журнал реєстрації відомостей успішності з дисциплін, модульних відомостей та аркушів успішності студентів
5 р.

Ст. 575Журнали обліку роботи академічних груп
5 р.

ст. 590Но­мен­к­ла­ту­ра справ факультету
3р.

Ст. 112 - в

Після заміни новими


Декан ________ факультету _______________ _________________

(підпис) (ПІБ)

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Харківський національний медичний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет
Міжнародної конференції 62 «Каразінські читання». Конференцію проводить історичний факультет Харківського національного університету...

Харківський національний медичний університет Факультет iconМіжнародна Олімпіада
В. Г. Шухова (РФ); Національний транспортний університет (Київ): Донбаська національна академія будівництва і архітектури: Білоруський...

Харківський національний медичний університет Факультет iconМіністерство освіти І науки україни харківський національний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна святкує церемонію випуску студентів. У цьому році за 60 спеціальностями...

Харківський національний медичний університет Факультет iconХарківський національний університет імені в. Н. Каразіна
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна святкує 205 річницю з дня відкриття. Саме в цей день понад два століття...

Харківський національний медичний університет Факультет iconЗразок резюме лікар
Харківський національний медичний університет, кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії

Харківський національний медичний університет Факультет iconРейтинг нту «хпі» – високий За висновком Міністерства освіти І науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ярослава Мудрого, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця та ін. За умовами рейтингу місця університетів визначалися...

Харківський національний медичний університет Факультет iconНаціональний технічний університет «харківський політехнічний інститут»
Факультет, відділення

Харківський національний медичний університет Факультет iconХарківський національний медичний університет кочубєй оксана анатоліївна
Онкостатин м та структурно функціональний стан лівого шлуночкА у хворих на гіпертонічну хворобу

Харківський національний медичний університет Факультет iconХарківський національний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна святкує знаменну дату – 206-ту річницю з дня відкриття

Харківський національний медичний університет Факультет iconМіністерство охорони здоров'я україни харківський національний медичний університет душик людмила Миколаївна
СпленЕктомІя у гематологІчНих хворих з використанням фІзичНих методІв дисекції та коагуляцІЇ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©at.zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи